top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

náš program - rozvíjíme hradec

a víme jak na to :)

kms_ (1).png

Transparentní rozhodování města a otevřená komunikace s občany

Transparentnost i vstřícná komunikace je samozřejmostí každého moderního města. Hradec v tomto bohužel výrazně zaostává. Když občané, podnikatelé, veřejné instituce a spolky rozumí tomu, co děláme, a ztotožní se s tím, město ve svém rozvoji raketově postupuje dopředu. Komunikace je také diskuse, naslouchání a respektování názorů druhých. Jsme lidé, kteří tvrdě hájí zájmy města, ale kterým zároveň není vzdálený konsenzus. Hledáme řešení a nepodněcujeme konflikt. Politika na komunální úrovni je o lidech. Jejím základem je otevřenost, schopnost naslouchat a tvrdá práce.

A. KMS jako rovnocenný partner vedení města

Nastavíme férovou komunikaci mezi vedením města a Komisemi místních samospráv. Posílíme pravomoci, odpovědnost a finanční prostředky pro KMS po vzoru dalších měst jako je Olomouc nebo Zlín.

B. Občanský informační systém o projektech města

Zavedeme informační systém pravidelně informující občany o aktuálním stavu investičních i ostatních projektů města.

C. Participativní rozpočet pro Hradečáky

Prosadíme participativní prvky umožňující přímou účast občanů na rozhodování o nakládání s finančními prostředky města jako zásadu při tvorbě městského rozpočtu.

Prosadíme oboustranně férové podmínky při uzavírání smluv s obchodními partnery města - konec nevýhodných transakcí s městským majetkem. 

D. konec nevýhodného nakládání s městským majetkem

v2RH (1).png

Ochrana ekonomických jistot hradeckých občanů

Je nezbytné citlivě vnímat potřeby jednotlivých skupin hradeckých občanů, zejména seniorů a rodin s dětmi, pro některé jedince je situace velmi složitá. Proto je nutné neprodleně jednat. Kde se nepostará stát, musí se postarat město. I když městský rozpočet není nafukovací, je třeba neustále hledat řešení. Nejde slíbit všechno všem, ale tam, kde je víra a dobrá vůle, tam je i cesta mnohé udělat. Naslouchat potřebám těch, kteří to potřebují, je pro nás automatické. Mnozí z nás už dlouhá léta ostatním Hradečákům pravidelně pomáhají. Víme, že dokážeme pomoci.

A. Udržíme pod kontrolou cenu tepla

Neprodáme Tepelné hospodářství města a zajistíme stabilní ceny tepla pro Hradečáky.

B. Postavíme se proti drahé elektřině 

Prostřednictvím lídra naší kandidátky senátora JUDr. Jana Holáska budeme prosazovat legislativní opatření snižující dopady energetické krize na hradecké občany.

C. Senioři v hradecké dopravě zdarma

Prověříme efektivitu fungování městské dopravy a výrazně snížíme nebo zrušíme zbytečný poplatek pro seniory obdobně jako v Pardubicích.

D. Důstojné životní podmínky pro hradecké seniory

Rozšíříme program bydlení a sociálních služeb pro hradecké seniory za dostupných podmínek. 

E. voda pro hradec za rozumné ceny

Zkontrolujeme smluvní a cenové podmínky vodného a stočného pro hradecké občany.

v3RH.png

Podmínky pro koncepční rozvoj města

Všichni Hradečáci vnímají nesourodý a nekoncepční rozvoj města posledních let a desetiletí. I proto jsme se rozhodli jít do voleb, abychom přinesli změnu, a Hradci přestal ujíždět vlak. Co je to vize a koncepce? Je to schopnost vidět věci v širším kontextu, v souvislostech a v dlouhodobém horizontu. Zároveň jde o schopnost jednotlivé kroky, které je naplňují, poskládat tak, aby na sebe plynule navazovaly a tvořily funkční celek při co nejmenších nákladech. Je třeba žít současností, vidět budoucnost a zároveň vnímat potřeby občanů a jejich města jako živoucího organismu, který máme povinnost tvořit a rozvíjet … pro nás, naše děti a vnoučata.

A. Vizi pro svůj rozvoj musí stanovit město

Vedení města (a nikoliv najatá soukromá firma) musí určit dlouhodobou vizi rozvoje města a zajistit strategický plán, který popíše nezbytné kroky a změny. Při návrzích se necháme inspirovat úspěšnými projekty českých i zahraničních měst.

B. ochráníme zájmy města

Ochráníme zájmy města a jeho občanů při realizaci developerských projektů včetně nastavení pravidel pro účast developerů na nákladech výstavby chodníků, parků, školek atp.

C. Nestrannost a odbornost je zásadní

Zajistíme nestrannost přípravy a posuzování architektonických záměrů včetně organizace architektonických soutěží a revize příslušných orgánů města.

D. investiční akce + Benešovka

A

A

Budeme pokračovat v projektové přípravě hlavních investičních akcí města – Velké náměstí, oprava Benešovky, Žižkovy sady, revitalizace Labského náhona, kuklenské parky a pravdivě informovat o jejich postupu bez populistických proklamací a odpovědně hledat finanční prostředky pro jejich výstavbu.

E. lepší postavení města na kraji i v praze

Budeme usilovat o lepší spolupráci města s Královéhradeckým krajem a důsledně prosazovat zájmy města na centrální úrovni v Praze včetně zvýšené snahy o získávání dotací a dalších financí pro městské projekty.

v4RH (1).png

Dostupné bydlení v zeleni pro všechny věkové kategorie

Každý slibuje dostupné bydlení, ale zpravidla neví, jak toho reálně dosáhnout. S projekty pro bydlení máme praktické zkušenosti a známe cestu, jak na to. Je třeba slyšet názory všech skupin občanů a připravit pro Hradec koncepci bydlení, která bude jasná, realizovatelná a ekonomicky zvládnutelná. Hradec má dobrou startovací pozici - město vlastní pozemky, na kterých je možno organizovat výstavbu bydlení pro rodiny s dětmi a seniory. Hradec musí být uzpůsoben k tomu, aby v něm mohli Hradečáci spokojeně bydlet.

A. Městská rozvojová skupina – bydlení pro všechny

Zřídíme pracovní skupinu profesních odborníků, zástupců města, KMS, nevládních organizací, seniorů a VŠ v otázce problematiky bydlení. Zpracujeme bytovou koncepci města při využití soukromého, družstevního i nájemního bydlení pro všechny skupiny Hradečanů včetně mladých rodin, studentského bydlení a seniorů. 

B. více bytů pro hradečáky

Zajistíme efektivní užívání dnes neobsazených městských bytů. Uspíšíme přijetí nového územního plánu, který přinese nové plochy pro výstavbu bytů a rodinných domů. 

C. Vkusná a efektivní výstavba bytů pro mladé a seniory

Budeme usilovat o výstavbu nových startovacích bytů i bytů pro seniory včetně potřebných služeb v lokalitách vlastněných městem – tzv. Severní zóna kolem Piletického potoka a Koželužna Kukleny. Umíme to nastavit tak, aby to bylo prospěšné pro všechny.

D. chytrá řešení - městská zeleŇ

Podpoříme rozvoj městské zeleně, alejí a parků, zelených vnitrobloků a střech, navýšení počtu laviček, vodních prvků a pítek.

E. nová městská ČtvrŤ se může stát skutečností

Budeme usilovat o vznik nové městské čtvrti v lokalitě hradecké Škodovky (ZVU) se stovkami bytů, obchodů a prostorů pro odpočinek.

v5rh (2).png

rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí 

Hradec férové podnikatele nezbytně potřebuje. Svou prací zlepšují dostatek kvalitních pracovních míst, dostupnost služeb a podmínky k životu hradeckých občanů. Žít Hradec znamená mít v Hradci práci, kterou mám rád. Tu nám nabízí živnostníci, menší podnikatelé, ale i větší firmy. Rovněž státní a veřejné instituce a neziskové organizace. Díky jejich přínosu pro město, a to nejen finančního, ale i v kvalitě služeb, zvelebování míst a jejich společenské odpovědnosti, je teprve město zdravé. Využijme potenciálu férové spolupráce, na který město doposud spíše zapomínalo.

A. HRADEC „COwork”

Zřídíme aktivní a pravidelný think-tank (Město + podnikatelé  + neziskovky), který se zaměří na spolupráci města, drobných i větších podnikatelů a poskytovatelů služeb.

B. Technologie a inovace jako šance pro hradeckou budoucnost 

Zajistíme rozvoj technologické a inovační zóny v lokalitě letiště pod kontrolou města s potenciálním výnosem pro město až 2 mld. Kč. Ve spolupráci s krajem a hradeckými VŠ budeme prosazovat jednotné Královéhradecké inovační centrum po vzoru úspěšných moravských inovačních center.

C. hradecké „Biomedical ValLey” je možné

Zaměříme rozvoj vědy, výzkumu a inovací na oblast zdravotnictví, biomedicíny a souvisejících oborů
s maximální podporou vzniku vědecko-výzkumné základny v lokalitě FNHK a křižovatky Mileta.

D. Kongresy a hradecký baŤův kanál

Podpoříme kongresovou turistiku rozvojem kongresového centra Aldis a zahájíme přípravu projektu splavnění Labe pro rekreační plavbu.

E. Role neziskového sektoru je neopomenutelná

Podpoříme spolupráci s nevládními organizacemi zajišťujícími činnosti a sociální služby důležité pro chod města.

v6RH.png

Parkování, doprava a hradecké dopravní cesty

Dopravní problematika je vždy složitá a zdlouhavá. Jde o koncepci, reálnou vizi a její důsledné naplňování. Brzkým uskutečněním dopravních řešení se Hradec může odrazit k nebývalému rozvoji a rozmachu. Po výstavbě severní tangenty dojde k zprovoznění třetího obchvatu města a také perfektnímu napojení na dálniční sít. Rekonstrukce železničního spojení na Prahu zkrátí cestu do hlavního města pod jednu hodinu. Klíčové téma jsou pro Hradec rovněž cyklostezky, které by měly systematicky propojovat celé město, například jako v Kodani.

A. Třetí hradecký silniční okruh je naprostou prioritou

Budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení tzv. Jižní propojky zjednodušující výjezd na Pardubice a Prahu přes Vysokou, tzv. Severní tangenty – severního obchvatu, napojujícího lokalitu letiště na dálniční síť a tzv. Jižní spojky uvolňující silniční dopravu v Kuklenách a na Pražském Předměstí.

B. Do hodiny vlakem v Praze

Budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení nyní prováděné rekonstrukce železniční tratě Hradec Králové-Velký Osek-Praha, který zkrátí cestu do Prahy vlakem pod jednu hodinu. 

C. Kreativní přístup k parkování nabízí chytrá řešení

Budeme prosazovat urychlenou výstavbu parkovacích domů v lokalitě FNHK a na hradeckých sídlištích. Odmítáme záměr „díry“ – parkovacího domu pod Velkým náměstím, parkování v centru je třeba řešit zejména využitím plochy Žižkových kasáren.

D. chodníky a silnicE je třeba opravovat

Ve spoluprácí s Komisemi místních samospráv se zaměříme na opravu chodníků, komunikací a městské zeleně. 

E. systematický rozvoj hradeckých cyklostezek

Zaměříme se na systematickou údržbu a výstavbu cyklostezek a propojení stávajících úseků do jednotného celku.

v7RH.png

Rozvoj hradecké kultury, sportu a společenského života

Společenský život, kultura a sport jsou kořením života občanů města. Nesmíme na ně v žádném případě zapomínat. Hradec musí žít! Kulturní a společenský život spojuje lidi, vzdělává a zvyšuje i tolik potřebný turistický ruch. Jsou to spojené nádoby, ke kterým rovněž patří sport, jakožto fenomén, který má blahodárný účinek nejen na naše zdraví, ale zároveň přináší týmovost, schopnost dosahovat vysněných cílů, vychutnávat vítězství i přijímat prohry.

A. Legendární divadelní festival znovu evropský

Hradecký divadelní festival a rozvoj divadelnictví je potřeba postupně znovu dostat na evropskou úroveň.

B. Sportoviště pro všechny, nová  hala pro míčové sporty

Město potřebuje špičkovou halu pro míčové sporty a nový atletický ovál. Podpoříme výstavbu nových venkovních sportovišť. Zajistíme maximální využití všech sportovních zařízení v majetku města pro širokou veřejnost a spravedlivější rozdělování finančních prostředků pro sportovce.

C. Zkvalitnění veřejného prostoru, hradeckých ulic a náměstí

Město potřebuje zkvalitnění veřejného prostoru a prostranství, např. venkovní sochařská galerie – Art District v zóně Aldis, Street Art Centrum v hradeckých industriálních prostorách, nová pravidla pro veřejná označení a prostranství.

D. oživíme hradecký kulturní život

Podpoříme oživení historického centra, městských kulturních institucí a zapojení škol a spolků do kulturního života ve městě.

E. fotbalový a hokejový stadion

Podpoříme vstup soukromého partnera do fotbalového klubu při zachování zájmů města a zajištění multifunkčního využití fotbalového stadionu. Podpoříme rozumnou dostavbu zázemí zimního stadionu.

v8RH1.png

Příroda, vzdělávání, mladí a rodiny s dětmi

Chceme podporovat spokojený život mladé generace a rodin s dětmi jako nikdo jiný! Hradec je předurčen k tomu, aby byl skvělým místem pro rodinný život. Naslouchat mladým bereme jako důkaz respektu vůči nim. Jejich myšlenky jsou pro nás mnohdy nové a netradiční, přesto v nich je mnoho pravdy, nápadů a kreativity. Správné město je vnímá, a dává jim šanci. Hradec musí být městem pro mladé - a tím pádem městem pro celou rodinu.

a. hradec - město pro rodinu

V následujících letech chceme pracovat na koncepci Hradec - město pro rodinu, která se bude promítat  do dalších oblastí rozvoje našeho města.

b. We love HK City - Hradec "young IN”

Zřídíme networkingové centrum (HUB) podporovat kreativní myšlení, nové podněty a vize pro život nastupující generace v HK. Mladé musíme v Hradci udržet!

c. Nové odpočinkové zÓny pro Hradečáky

Podpoříme koncepční rozvoj volnočasové odpočinkové zóny park Třebeš, Kopec svatého Jana, Rozárka, Hvězdárna, městské lesy a rybníky včetně konceptu zeleného prstence kolem města umožňující odpočinek všem Hradečákům.

D. Nová infrastruktura pro rodiny s dětmi a volný čas

Podpoříme výstavbu školek, rozvoj cyklostezek, inline drah, výstavbu dalšího koupaliště, vznik volnočasových rodinných center pro rodiny s dětmi, dětských a sportovních hřišť pro street basketbal, ejména na hradeckých sídlištích. Zajistíme venkovní ledovou plochu pro veřejné zimní bruslení.

E. Ochrana přírody a práv zvířat

Je pro nás samozřejmostí ochrana životního prostředí a práv zvířat žijících ve městě a v městských útulcích.

E

bottom of page